GDPR aneb ochrana osobních údajů

Úvod / Služby R-R / GDPR aneb ochrana osobních údajů

GDPR a R-R

I my jsme povinni v rámci nové legislativy informovat naše klientky a klienty o situacích, kdy a jakým způsobem zpracováváme jejich osobní údaje a citlivé osobní údaje.

V R-R se řídíme následující legislativou:

 • zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se všemi pozdějšími dodatky a úpravami,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
 • zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách,
 • zákonem č. 372/2011, § 53, zákon o zdravotních službách,
 • vyhláškou o zdravotnické dokumentaci 98/2012 Sb.

Vzhledem k povaze našich služeb R-R sbírá od svých klientek/klientů následující údaje:

 1. Osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, telefonní kontakt, rodné číslo, případně adresu pobytu, pojišťovna, email.
 2. Zdravotní anamnéza a data nutná k poskytnutí zdravotních služeb – kdy byla léčena na PPI, jaké prodělala nemoci, zda trpí alergiemi apod., žádanky, výsledky testů a stěrů.
 3. Údaje statistické povahy pro účely R-R – počet dětí, nejvyšší dosažené vzdělání, doba působení v sexbyznysu, užívání návykových látek, rodinný stav, národnost.
 4. Údaje pro sociální služby – rodinné zázemí, nepříznivá sociální situace, individuální plán práce s klientkou/klientem, zaměstnání a prostor působení v sexbyznysu (kraj, obec, název privátu/klubu).

Všechna tato data chráníme v nejvyšší míře a snažíme se, aby nedošlo k žádnému jejich úniku. Vyplňují se do tzv. Záznamů z průběhu služby, případně do Zdravotních karet. Jsou uchovávány uzamčené v papírové podobě a zároveň elektronicky v několika databázích, které jsou pod pravidelnou kontrolou bezpečnosti ze strany IT firmy.

Jediná data, která nám poskytujete zcela dobrovolně, a na které je nutné nám podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou data z bodu 3. Tato data jsou nezbytnou součástí naší práce, abychom mohli hodnotit trendy v sexbyznysu, případně lobbovat za lepší podmínky pro ženy a muže v sexbyznysu, tedy, dávají nám do rukou jistá fakta, se kterými můžeme pracovat. Tato data jsou zpracovávána výhradně v anonymní podobě, respektive následovně: nejvíce žen v sexbyznysu působí na privátech, 62% z nich jsou matkami samoživitelkami, 92% z nich zažilo násilí.

 

Data z bodu č. 1 = osobní údaje musíme schraňovat v případě, že od nás čerpáte zdravotní služby (vyjma pouze anonymního rychlotestu na HIV, tam tyto údaje poskytovat nemusíte). Sběr těchto dat se řídí zákonem o zdravotních službách a vyhláškou o zdravotní dokumentaci. Stejně tak je tomu u dat v bodu č. 2. V těchto případech data používáme pro případnou ohlašovací povinnost, pokud by test byl pozitivní, zároveň také pro vykazování na pojišťovnu, tedy přesně:

Smluvní laboratoře (názvy + sídla firem)

 • Praha: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, Státní zdravotní ústav - Národní referenční laboratoř pro AIDS, Šrobárova 48, 100 42, Praha 10,
 • Brno:  IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o., Čelakovského 1725/27, 678 01 Blansko
 • České Budějovice: synlab czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00
 • Ostrava: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

 

Smluvní pojišťovny (názvy + sídla)

 • Praha:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna – Orlická 4, Praha 3, 130 00
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR – Drahobejlova 4, Praha 9, 190 03
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, 703 00
  • Revírní bratrská pokladna - Michálkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01
 • Brno:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - Orlická 4, Praha 3, 130 00
  • Revírní bratrská pokladna - Michálkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, 703 00
 • České Budějovice:
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra - Vinohradská 2577/ 178, Praha 3, 130 00
 • Ostrava:
  • Revírní bratrská pokladna - Michalkovická 108, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 115

V bodě č. 4 jsou údaje k poskytované sociální službě. Zaznamenávají průběh práce s klientkou/klientem a zároveň nám dávají možnost vykazovat naši práci. Konkrétní postup práce s klientkou/klientem a údaje o jejím/jeho životě R-R nikde nesděluje (výjimku tvoří ohlašovací povinnosti plynoucí z trestního zákoníku 40/2009 Sb., § 368 Neoznámení trestného činu a § 367 Nepřekažení trestného činu). Slouží pouze ze zákona o sociálních službách k nastavení individuálního plánu. Počty služeb vykazujeme MPSV a případně jiným donorským stranám ve formátu: v roce 2017 jsme poskytli poradenství 2000 ženám, z nichž 900 bylo nových kontaktů. Poskytli jsme 9500 intervencí. Nejvíce žen působí na privátech, a to především v Praze a Brně (příklad je ilustrativní).

 

Co z toho pro vás plyne?

Otázka: Musím vždy uvést své jméno?

Odpověď: Nemusíte. Pokud od nás požadujete třeba jen sociální služby a ze zdravotních jen anonymní test na HIV, musíte nám sdělit pouze rok narození a v případě sociálních služeb ještě data z bodu 4.

 

Otázka: Co tedy budu podepisovat?

Odpověď: Záleží na Vás, co vše jste ochoten/na nám poskytnout a případně i čerpat všechny služby. Pokud budete čerpat všechny služby, například služby sociální poradenství, rychlostest na syfilis a stěry na chlamydie, podepíšete Zdravotní kartu (zdravotní anamnéza) a zároveň nám podepíšete Souhlas se zpracováním údajů, protože jste nám poskyt/la i statistická data. Pokud budete testován/a v terénu a poskytnete data z bodu 3, podepíšete souhlas se zpracováním údajů. Pokud nám statistická data z nějakého důvodu uvést nechcete, nepodepíšete vůbec nic. POZOR! V případě, že vyjde reaktivní rychlotest nebo pozitivní rozbor krve, musíte podepsat souhlas s informováním.

 

Otázka: Může se někdo dozvědět z vašich dat, kdo jsem?

Odpověď: Data uchováváme v elektronické databázi, ke které mají přístup pouze pracovnice R-R. Nikdo jiný nemá přístup k našim datům, aby si je byl schopný propojit. Muselo by dojít k pochybení našich pracovnic, které jsou ovšem dobře proškolené a jsou si vědomy vaší potřeby zůstat v anonymitě. To je také základ naší práce. Nicméně, v případě zaslání vzorku do laboratoře je nutné zasílání pod Vaším jménem, pojišťovnou a rodným číslem. K jiným datům už laboratoř přístup nemá. Ostatní data zpracováváme pouze u nás a anonymně, to znamená, že se k veřejnosti nebo jiným službám dostanou pouze v souhrnných číslech.

 

Otázka: Mohu vám nedat vůbec nic?

Odpověď: Můžete. Ale moc toho pro Vás pak nemůžeme udělat. V případě, že se rozhodnete nám neposkytnout data z bodu 1 a 2, provedeme Vám pouze anonymní test na HIV. Data z bodu 3 nemusíte udat nikdy, rozhodujete jen Vy. A data z bodu 4 jsou hlavně pro vás. Pokud se rozhodnete nám neudat ani tato data, nemůžeme Vám poskytovat sociální poradenství, tudíž ani stanovovat kroky k tomu, abychom Vám mohli pomoci.

 

Otázka: Jak dlouho má data schraňujete?

Odpověď: Většinu z nich ze zákona 10 let. Jiná si ponecháváme v anonymizované podobě v elektronickém systému. Vaše papírové záznamy skartujeme po pěti letech.

 

Otázka: Musíte mě někam hlásit?

Odpověď: Nemusíme. Nebojte. Jsme vázáni mlčenlivostí, kterou porušíme jen ve dvou případech, kdy nám to ukládá zákon. V případě reaktivního (pozitivního) testu na pohlavně přenosné choroby a v případě trestního oznámení, které by na Vás bylo podáno a my byli povinni podat nějaké vysvětlení (nespolupracujeme s OSPODem ani Policií ČR, tedy nepodáváme informace o našich klientkách/klientech žádným třetím stranám).

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou následující:

můžete vzít tento souhlas ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy na kontaktní e-mail nebo dopisem na kontaktní adresu;

získat potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat k takovým osobním údajům přístup a zejména následující informace:

 1. účel zpracování,

 2. kategorie dotčených osobních údajů

 3. příjemce osobních údajů či jednotlivé kategorie příjemců

 4. plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy a další informace, které stanovuje GDPR;

požádat o opravu osobních údajů, které jsou správcem údajů zpracovávány, přičemž správce údajů má povinnost bez zbytečného odkladu upravit případné nepřesné osobní údaje, které by byly o subjektu údajů zpracovávány;

požadovat výmaz těchto osobních údajů, zejména v případech

 1. pokud byl tento souhlas ke zpracování osobních údajů odvolán,

 2. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány,

 3. osobní údaje musí být vymazány pro plnění právní povinnosti a v dalších případech, které předpokládá GDPR;

podat návrh na omezení zpracování těchto osobních údajů, v případě popření přesnosti zpracování osobních údajů subjektu údajů nebo v případě kdy se subjekt údajů domnívá, že správce údajů již jeho osobní údaje nepotřebuje;

podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsou porušeny práva a povinnosti vyplývající z platné právní úpravy, zejména pak GDPR, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Podáním výše uvedené stížnosti nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnou právní úpravou.

Tyto práva můžete vyžadovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Mgr. Hana Pazderová

Kontaktní e-mail: pazderova@rozkosbezrizika.cz

Tel. číslo: 777 180 140

Kontaktní adresa: Bolzanova 1, Praha 1, 110 00