Pracovní podmínky

Úvod / O sexbyznysu / Pracovní podmínky

Pracovní prostředí se v rámci placených sexuální služeb liší nejen mírou rizika pro sexuální pracovnice/pracovníky, ale i nabízeným standardem, zabezpečením, pracovními benefity a právy pro sexuální pracovnice/pracovníky, proto se zde věnujeme pracovním podmínkám, zejména v nočních klubech. Při výběru či změně pracovního prostředí, ve kterém budete působit, se můžete inspirovat podle níže uvedených bodů.

Pracovní podmínky v sexbyznysu úzce souvisí s těmito tématy, o kterých si po kliknutí na ně, můžete přečíst více: bezpečnější sex, násilí, legislativa.

 

Pracovně – právní uspořádání

Příjmy a formy odměňování

Pracovní režim

Pravidla podniku a práva pracovnic

Možné negativní sankce ze strany vedení

Motivační nástroje pro pracovnice

Pracovní podmínky vedoucí ke spokojenosti pracovnic

Zákazníci

Bezpečnostní opatření podniku

 

Pracovně – právní uspořádání

V České republice poskytování komerčních sexuálních služeb nemůže být vykonáváno v pracovně právním vztahu, ani jako podnikatelská činnost. Maskuje se obvykle pod jiné činnosti. Záleží pak na vedení podniku, jak má činnost „ošetřenu“. V některých podnicích je uzavírána pracovní smlouva na různé pozice, jako je: tanečnice, dále masérka, modelka, společnice aj. Typ smlouvy může být: dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, smlouva o pracovním díle, smlouva o nepravidelné výpomoci. Bohužel se často jedná o typ smlouvy, který neposkytuje pracovnicím žádné výhody vyplývající ze vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel (odvody pojistného, placenou dovolenou, aj.). Ženy v sexbyznysu si proto platí zdravotní pojištění často samy.

 

Příjmy a formy odměňování

Podle zkušeností žen se podíl, který náleží pracovnicím ze zisku z poskytnuté služby, pohybuje mezi 30% a 70%. Nejčastěji je to cca 50 % z ceny služby. Výdělek bývá nejčastěji vyplácen v hotovosti po směně. Bohužel se stále stává, že některé ženy za svou práci zaplaceno nedostanou. Pokud se tak stane, jen obtížně vymáhají své výdělky. Proto se nejčastěji doporučuje z takového místa odejít a hledat si jiného „zaměstnavatele“.  

 

Pracovní režim

Některé ženy pracují pravidelně, denně nebo téměř denně a práce v sexbyznysu je pro ně hlavní zdroj příjmů. Jiné pracovnice mají tuto práci pouze jako přivýdělek. Pracovní doba často není pevná a je odvislá od počtu zákazníků a liší se například v týdnu, o víkendech, při sportovních událostech v daném městě, apod.  Délka pracovní směny, po kterou ženy bývají v podniku, se pohybovala cca od 6 hodin do 12 hodin, nejčastěji v rozmezí 8 až 9 hodin. Doporučuje se, aby si ženy mohly brát volno podle svého uvážení. Stejně tak jako si v ostatních pracích lze vzít dovolenou, i od světa sexbyznysu je dobré si vždy čas od času odpočinout.

 

Pravidla podniku a práva pracovnic

Ženy v sexbyznysu by měly mít míru kontroly nad pracovními podmínkami, aby nepodlehly vykořisťujícímu přístupu ze strany vedení podniku. Ženy samy by měly rozhodovat, jaké sexuální praktiky nechtějí poskytovat. Zároveň by měly mít právo odmítnout zákazníka. Důvody k možnému odmítnutí zákazníka jsou nejčastěji tyto: pokud je agresivní, pokud nechce použít kondom, pokud je opilý, pokud vypadá nemocně, pokud vyžaduje nepřijatelné praktiky, pokud je odpudivý.

 

Možné negativní sankce ze strany vedení

Některé ženy mají zkušenost se sankcemi například za pozdní příchod do práce či za nepředložení výsledků vyšetření na pohlavně přenosné choroby, za což některé podniky uvalí „stopku“, čímž se rozumí zákaz práce v podniku. Je vždy na Vás, pokud na tyto podmínky přistoupíte. Pokud ano, měla byste je následně dodržovat.

 

Motivační nástroje pro pracovnice

Některé night kluby používají motivační nástroje, tedy odměny, bonusy a další výhody, které pracovnice může obdržet od vedení, a jejichž prostřednictvím chce podnik nalákat či si udržet pracovnice a motivovat je k práci. Ženy v sexbyznysu se nejčastěji setkávají s těmito motivačními nástroji: nápoje zdarma, bydlení v podniku zdarma (které se však obecně nedoporučuje, protože se pak hůře odděluje volný, osobní čas a prostor od pracovního, což může působit různé komplikace), garance (garancí se rozumí určitá finanční částka, kterou pracovnice dostává pouze za přítomnost v podniku. Je to jistota výdělku alespoň nějaké částky, i když pracovnice nebude mít žádného zákazníka), příspěvek na oblečení, jednorázová nástupní odměna, solárium zdarma, apod. Při výběru podniku, kde budete působit, se tedy můžete zaměřit i na to, jaké pracovní benefity a bonusy nabízí.

 

Pracovní podmínky vedoucí ke spokojenosti pracovnic

Spokojenost v konkrétním podniku často souvisí s hygienickými podmínkami, záleží na vztazích s kolegyněmi, na chování vedení, na chování zákazníků, na povinné pracovní době, na výdělku, na dostatečném počtu zákazníků, na chování ostatního personálu (např. obsluha baru). Těmto kritériím tedy při výběru podniku věnujte pozornost. Důležité je, aby měl podnik stanoven, co je nepřípustné v chování zákazníků k pracovnicím.

 

Zákazníci

Jak už bylo popsáno výše, podnik by měl jasně stanovené podmínky, za jakých okolností můžete zákazníka odmítnout a kdy vůbec nebude do podniku vpuštěn. Někteří zákazníci mohou požadovat sex bez kondomu, na který by žádná žena působící v sexbyznysu přistoupit. Zároveň se ženy často setkávají s násilným chováním zákazníků, konkrétně fyzické napadení (např. škrcení, znásilnění, tahání za vlasy, přiložení zbrani k hlavě) násilí v opilosti a verbální agrese (nadávky, „nevybíravé vyžadování nadstandardního servisu“). Na pracovišti byste se měla hlavně cítit bezpečně. Proto se dále budeme věnovat právě bezpečnosti na pracovišti a bezpečnostním opatření.

 

Bezpečnostní opatření podniku

Výběr pracovního prostředí byste měla zvážit i z hlediska zabezpečení podniku. Nástroje, které jsou užívány v klubech k zajištění bezpečnosti pracovnic a dalšího personálu vzhledem k možnému ohrožení ze strany zákazníka, jsou různé: ochranka u vstupu, telefon na pokoji, tlačítko alarmu na pokoji, ochranka v prostorách u pokojů, bezpečnostní rám u vstupu, obranné prostředky na pokojích, apod. Výše uvedené bezpečnostní nástroje by měly být vzájemně propojené a měly by na sebe navazovat. Alarm či telefon na pokoji bude dotyčné sexuální pracovnici málo platný, když nebude kompetentní osoba (např. ochranka) monitorovat situaci a nebude dostatečně hbitá a ochotná jít pracovnici na pomoc. Použití obranného prostředku na pokoji se pracovnici může vymknout z ruky a v horším případě může posloužit k paralyzování samotné pracovnice útočníkem. O tom, jak násilí předcházet si můžete přečíst více zde.