Legislativa a sexbyznys v ČR

Úvod / O sexbyznysu / Legislativa a sexbyznys v ČR

V této sekci najdete základní informace o právní úpravě prostituce v ČR. Podrobně se tomuto tématu věnujeme též v publikaci ke stažení zde. R-R dlouhodobě sleduje návrhy k úpravám prostituce v ČR a usiluje o přijetí legislativy, která by respektovala práva a zájmy osob pracujících v sexbyznysu. Postoj klientek R-R k navrhovanému zákonu o regulace prostituce si můžete přečíst zde. Níže uvedené informace byly zpracovány s využitím dostupných odborných zdrojů a publikací.

Vaše dotazy k zákonům, vyhláškám proti prostituci, vašim právům a povinnostem vám rády zodpovíme. Napište nám či se obraťte přímo na pracovnice poradenských center R-R (kontakty).

Jak je to s prostitucí a zákony v ČR?

Můžu být trestně stíhána za poskytování placených sexuálních služeb?

Kdo může být trestně stíhán, aneb, co je kuplířství a obchod s lidmi?

Můžu si nějak ošetřit svou práci v sexbyznysu a podnikat v této oblasti?

Jak je to s přestupky za prostituci?

Co mi hrozí, pokud pracuji na veřejnosti ve městě, které má vyhlášku proti prostituci?

 

Jak je to s prostitucí a zákony v ČR?

Podle současné legislativy[1], není prostituce ani povolena, ani zakázána. Celonárodní právní předpis, který by definoval pojem prostituce a její provozování, neexistuje. Poskytování sexuálních služeb je tedy v jakémsi právním vakuu. V ČR se však dlouho hovoří o regulaci této profese speciálním zákonem, a to zákonem o regulaci prostituce.

 

Můžu být trestně stíhána za poskytování placených sexuálních služeb?

Samotné osoby, které poskytují placené sexuální služby, nemohou být za takové jednání trestně postiženy, pokud ovšem neprovozují prostituci v blízkosti škol, školských zařízení či míst, které jsou určeny pro pobyt nebo návštěvu dětí. Od 1. 1. 2010 platí nový trestný čin „prostituce ohrožující mravní vývoj dětí“ (§ 190), který kriminalizuje jak osoby poskytující placené sexuální služby (trest odnětí svobody až na dvé léta), tak provozovatele, resp. kuplíře.[2]

 

Kdo může být trestně stíhán, aneb, co je kuplířství a obchod s lidmi?

Trestní právo kriminalizuje osoby, které zajišťují pracovní podmínky osobám poskytujícím placené sexuální služby nebo mají prospěch z prostituce provozované jinou osobou, která souhlasila s poskytování placených sexuálních služeb (jedná se tedy o prostituci se souhlasem neboli dobrovolnou prostituci). V takovém případě se dopouští trestného činu kuplířství (§ 189 zákona č. 40/2009 Sb., odst. 1): kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.[3]

Oproti tomu nucená, nedobrovolná prostituce, respektive prostituce, ke které daná osoba nedala souhlas, je kriminalizována prostřednictvím trestného činu obchodování s lidmi dle § 168[4], podle kterého lze postihnout i další formy obchodu s lidmi (např. otroctví, nucené práce aj.), nejen tedy jednání v sexuální oblasti, tedy pohlavní styk nebo jiné formy sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla či k prostituci. Tento trestný čin se výslovně vztahuje oproti trestnému činu kuplířství i na děti: viz. § 168, odst. 1: „Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito… anebo kdo kořistí z takového jednání…., bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let“

 

Můžu si nějak ošetřit svou práci v sexbyznysu a podnikat v této oblasti?

Z hlediska legislativního je prostituce vyloučena z režimu živnostenského podnikání[5]. Dle práva nemůže být oficiálním zaměstnáním či podnikáním. Dle principu, „co není zakázáno, je povoleno“, je však možné chápat ženy a muže poskytující placené sexuální služby jako osoby samostatně výdělečně činné, které podléhají zdanění podle ustanovení zákona o daních z příjmů z příjmů týkajících se svobodných povolání, jako je tomu například u umělců[6].

V praxi by tedy osoby poskytující placené sexuální služby mohly legalizovat svůj status již nyní (na jinou činnost), což se v některých případech dle našich zkušeností již děje (např. na činnost modelek, hostesek apod., či ženy využívají živnostenského oprávnění na jiné typy činností, včetně například služeb osobního charakteru, byť tato živnost výslovně vylučuje poskytování sexuálních služeb[7], nebo si vyřizují živnost v kategorii „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“.

 

Jak je to s přestupky za prostituci?

V rovině správněprávní se osoby poskytující placené sexuální služby mohou dopustit přestupku, když nabízejí sexuální služby na veřejnosti, kde je to zakázáno obecní vyhláškou. To se tedy týká zejména osob, které pracují ve venkovních prostředích (ulice, silnice, tzv. trasy).

Obcetotiž mají pravomoc si pomocí obecně závazných vyhlášek upravit nabízení a poskytování placeného sexu na veřejnosti na jejich území. Nálezem Ústavního soudu z 8. 3. 2007 mají možnost plošně zakázat prostituci nabízenou a vykonávanou na veřejnosti na celém území obce. Také však mohou vyčlenit nějakou oblast v obci, kde je možné služby na veřejných prostranstvích nabízet legálně (to se však v praxi příliš neděje).

Trendem posledních let v obcích, kde je zastoupena pouliční forma sexbyznysu, je zavádění těchto vyhlášek, které zakazují veřejné nabízení sexuálních služeb, výjimečně i využívání služeb (tedy postih zákazníků).Dle základního monitoringu, který realizovalo R-R, mělo 40 obcí a měst k září 2014 platnou vyhlášku proti prostituci. Obecní vyhlášky „proti pouliční prostituci“ uplatňují např. Praha, Plzeň, Dubí, Chomutov a další města.

 

Co mi hrozí, pokud pracuji na veřejnosti ve městě, které má vyhlášku proti prostituci?

Této osobě, pokud souhlasí s tím, že přestupek spáchala, může být příkazem uložena pokuta (dříve bloková pokuta) splatná na místě (maximálně ve výši 10 000 Kč). Pokud dotyčná osoba souhlasí s přestupkem a zároveň nemá hotovost, je jí předána poštovní poukázka s předepsanou výší pokuty, která musí být zaplacena do 15 dnů (jinak hrozí exekuce).

V případě nesouhlasu s přestupkem je věc řešena ve správním řízení, kde hrozí pokuta až 30 tisíc Kč a uhrazení nákladů správního řízení, které tvoří 1000 Kč. Může být také uloženo ochranné opatření, které může spočívat, mimo jiné, v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Nemůže však již být ukládán obávaný trest zákazu pobytu v dané obci.

Jako velmi problematické při uplatňování těchto vyhlášek se jeví dokazování – policie by měla prokázat, že došlo ke spáchání přestupku (nabízení sexuálních služeb za úplatu), což je v praxi velmi obtížné.

Pokud vám byla uložena pokuta za porušení vyhlášky proti prostituci, nevíte si rady, potřebujete vědět, jaká máte práva a povinnosti, setkala jste se s nevhodným chováním ze strany policie k vaší osobě, obraťte se na nás.

Napište nám či se obraťte přímo na pracovnice poradenských center R-R (kontakty).


[1]Stav k září 2015.

 

[2] § 190 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. - Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Trestní sazba dále stoupá za organizaci prostituce, a pokud je trestný čin spáchán nejméně na dvou takových místech, nebo opětovně.

[3] Za kořistění z prostituce jiným se považuje „opakované přijímání úplaty za to, že umožňuje provozování prostituce“, a nemusí být dosaženo určité hranice zisku (Bačkovský, MVČR, 2015).

[4]§ 168 zákona č. 40/2009 Sb.–odst. (2) - Kdo (dospělou osobu) za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito: a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla, atd., nebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. Odst. (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

[5]§ 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – živností není nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.

[6] § 7 odst. 2 písm. b zákona č. 586/1992, Sb., o daních z příjmů

[7]Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností - obsahem „Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“ není průvodcovská činnost ani poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.