Základní pojmy

Úvod / O sexbyznysu / Dluhy / Základní pojmy

Bonita – schopnost klienta splácet úvěr/ půjčku řádně a včas.

Exekuce – nucený výkon pravomocného rozhodnutí.

Inflace – ekonomický jev, rostou ceny a snižuje se kupní síla peněz.

Insolvence – neboli úpadek – neschopnost dlužníka splácet dluhy.

Konkurz – soudní řízení, při kterém je majetek dlužníka zpeněžen a výnos je rozdělen mezi věřitele.

Konsolidace úvěru – možnost dlužníka převést všechny své půjčky do jedné a splácet pouze jednu částku (často s nižšími měsíčními splátkami, ale delší dobou splácení).

Kontokorent – služba k běžnému účtu, umožňuje přečerpání účtu (jít do mínusu), ale za cenu vysokých úroků.

Leasing – půjčka k pořízení movité věci. Až do doby splacení je vlastníkem leasingová společnost.

Jistina – zapůjčená, nesplacená část úvěru, ze které se vypočítávají úroky.

Lichva – pokud je hodnota poskytnutého plnění k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru.

Oddlužení – neboli osobní bankrot – řešení úpadku fyzické osoby buď prodejem majetku, nebo plněním pětiletého závazku.

Plná moc – jednostranný právní akt, který dává zástupci právo jednat za zastoupeného.

Pohledávka – právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu.

Povinný – neboli dlužník, který má povinnost k věřiteli.

Předností pohledávka – pohledávka na výživném, vůči státu, pokuty na zdr. a soc. pojištění (při exekuci se uspokojují tyto pohledávky jako první).

Nepřednostní pohledávka – pohledávka ze smluvních ujednání (půjčky, úvěry,…).

Rozhodčí doložka – písemné smluvní ujednání, že případné spory budou vyňaty z pravomoci obecných soudů a budou řešeny v rozhodčím řízení. Spor pak řeší rozhodce.

RPSN – roční procentní sazba nákladů

Smlouva – závazný, vícestranný právní akt, kterým na základě vlastní vůle vznikají práva a povinnosti.

Splátkový kalendář – časový plán postupného splácení dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.

Úvěr – návratná půjčka, kterou poskytují banky i nebankovní instituce, převážně s úrokem.                 

Věřitel – ten, kdo poskytl půjčku.