Výkon rozhodnutí a exekuce

Úvod / O sexbyznysu / Dluhy / Výkon rozhodnutí a exekuce

Výkon rozhodnutí

 • Směřuje k rychlému uspokojení práv věřitele. V současné době se provádí pouze v případě dluhu na výživném,
 • postihuje majetek dlužníka
 • řídí se výhradně občanským soudním řádem.

Exekuce

 • Je výkon soudního nebo jiného rozhodnutí, kterým se zabavuje majetek dlužníka na úhradu jeho dluhů,
 • spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exekuční činnosti,
 • nařizuje soud, provádí soudní exekutor,
 • týká se veškerého majetku, majetek dohledává exekutor, způsob provedení určuje exekutor,
 • náklady exekuce a odměnu exekutora platí povinný.

 

Průběh exekučního řízení:

 • exekuční titul – podklad pro zahájení exekuce,
 • věřitel si vybere exekuční úřad – k němu podá exekuční návrh,
 • exekuční návrh – exekutor do 15 dnů pošle soudu se žádostí o pověření,
 • pověření k provedení exekuce – soud zašle do 15 dnů exekutorovi,
 • exekutor zašle věřiteli, ne však dlužníkovi,
 • zjišťování majetku dlužníka – povinná součinnost s exekutorem (nově i Česká pošta),
 • výzva k úhradě (platí generální inhibitorium = omezení povinného v nakládání se svým majetkem),
 • exekuční příkazy – podle povahy zjištěného majetku,
 • příkaz k úhradě nákladů exekuce,
 • usnesení o skončení exekuce.

     

Exekuční titul – je pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, zejména vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, exekutorský zápis, (výjimku tvoří dluhy u státních institucí – policie, finanční úřad, zdravotní pojišťovna – ti využívají správní řízení a k exekuci mohou přistoupit i bez rozhodnutí soudu).       

Exekuční tituly, se kterými se můžete setkat nejčastěji:

 • rozsudek z občansko-právního řízení (na základě žaloby na zaplacení),
 • rozsudek z trestního řízení (určení náhrady škody z trestné činnosti),
 • platební rozkaz,
 • schválený smír,
 • rozhodčí nález,
 • notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti,
 • výměr či výkaz nedoplatku a penále.

 

Pokud je exekuční titul, již není možné dluh či jeho výši popírat, to mělo nastat v nalézacích řízeních.

 

Exekuční návrh – na jeho základě soud rozhoduje o nařízení exekuce a pověření exekutora. Exekutor vydá exekuční příkaz.

Způsoby provedení exekuce:

 • Srážky ze mzdy či jiných příjmů (i z dávek podpory v nezaměstnanosti, invalidního důchodu, starobního důchodu),
 • přikázání pohledávky (zablokování a zabavení peněz na účtu v bance),
 • prodej movitých věcí,
 • prodej nemovitosti,
 • pozastavení řidičského oprávnění – lze jen při vymáhání nedoplatku výživného pro nezletilé dítě,
 • uložením jiné povinnosti: vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedení prací a výkonů.

 

V exekuci se nyní zohledňují přednostní (výživné, pohledávky státu…) a nepřednostní (vše

ostatní) pohledávky.

Pokud má dlužník pouze nepřednostní pohledávky, zůstává mu základní nezabavitelná

Exekutor NESMÍ zabavit:

 • Běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti,
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje,vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,      
 • hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima.  

Jak se bránit exekuci:

 • Domluva s věřitelem – před podáním žaloby (při hrozící exekuci),
 • podat návrh na zastavení exekuce (např. pro nemajetnost),
 • zaslat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku (např. na věci, které nepatří dlužníkovi, lhůta je 30 dní ode dne, kdy se vlastník o soupisu dozvěděl), exekutor musí rozhodnout do 15 ti dnů,
 • vylučovací žaloba - pokud je žádost zamítnuta, podat k soudu návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí (lhůta 30 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí exekutora),
 • stížnost na postup exekutora, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce.

 

Dlužná částka, vymáhaná exekučně se může v procesu vymáhání navýšit o:

 • Úroky z prodlení,
 • náklady soudního řízení,
 • náklady věřitele spojené s vymáháním dluhu,
 • náklady exekuce a odměnu exekutora.  

 

V exekuci:

Mohou být postiženy: sociální příplatek, rodičovský příspěvek, odměna pěstouna, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny, důchod (starobní, invalidní, vdovský, sirotčí), stipendium, odstupné.Více v Exekutorském řádu č. 120/2001 Sb.

Nemohou být postiženy: příspěvek na bydlení, porodné, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na péči, přídavek na dítě, příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Více v Exekutorském řádu č. 120/2001 Sb.

 

Důvody, z jakých lze exekuci odložit:

 1. Na návrh (povinného) může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny (1) ocitl přechodně (2) v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky (3) a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen (4). Pokud má být návrh na odložení exekuce úspěšný, musí tedy být splněny všechny čtyři výše uvedené předpoklady současně. Tyto čtyři předpoklady musí povinný ve svém návrhu odůvodnit a pokud možno i doložit

Obecně je promlčecí doba podle občanského zákoníku tříletá. V případě práva na náhradu škody je však promlčecí doba pouze dvouletá (maximálně však tříletá), podobně jako u bezdůvodného obohacení, a běží ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni zodpovídá. U úmyslné škody však už jde o deset let. Právo z přepravy se promlčí za jeden rok. Desetiletá promlčecí lhůta plyne v případě, že ve věci pravomocně rozhodne soud. Stejná, desetiletá, promlčecí doba platí také ve chvíli, kdy dlužník pohledávku písemně uzná – a to jak důvod jejího vzniku, tak její výši. Desetiletá promlčecí lhůta platí v těchto případech také pro úroky.

Dlužník musí promlčení u soudu namítnout, soud na tuto možnost běžně neupozorňuje, a pokud dlužník nevznese námitku promlčení, právo věřitele je soudem potvrzeno.

Promlčecí lhůty:

 • občanský zákoník – 3 roky,
 • obchodní zákoník – 4 roky (pozor- úvěrové smlouvy jsou uzavírány podle obch. zák.),
 • uznání dluhu – 10 let,
 • zdravotní pojištění – 10 let (obnovuje se vždy při doručení platebního výměru či výkazu nedoplatku),
 • sociální pojištění – 10 let (obnova stejně jako u zdravotního pojištění),
 • pokuta ve správním řízení – 6 let,
 • soudní rozhodnutí – 10 let na vymožení pohledávky ve vykonávacím řízení.