Peněžitá pomoc v mateřství

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále PPM) mají osoby:

•             pracující na hlavní pracovní poměr (smlouvu) či dohodu o pracovní činnosti, jejichž „rozhodný“ měsíční příjem je vyšší než 2 500 Kč,

•             mající výdělek na dohodu o provedení práce vyšší než 10 000 Kč,

•             věnující se samostatně výdělečné činnosti a dopláceli si nemocenské pojištění.

Osoby, které současně alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech byly účastny na nemocenském pojištění.

Tyto osoby se účastní na pojištění a to v době nástupu na PPM.

Nástupem se rozumí den, jenž si pojištěnka sama určí v období od počátku 8 až 6 týdne před očekávaným dnem porodu, popř. den porodu, ke kterému došlo před nástupem na PPM. Jestliže si pojištěnka tento den v tomto období neurčí, rozumí se dnem nástupu na PPM počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Nárok na dávku má i žena, která nastoupí na PPM po skončení pojištění v ochranné lhůtě (tzn. v případě aktuální nezaměstnanosti, i při evidenci na úřadu práce).

Ochranná lhůta u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Pokud pojištění nezaniklo v době těhotenství, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu). Ochranná lhůta však neplyne z některých pojištěných činností (např. z dohod o provedení práce, ze zaměstnání malého rozsahu).

Do doby účasti na nemocenském pojištění pro nárok na PPM se započítává:

  • doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
  • započítává se též doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popř. dále trvala pojištěná činnost.

Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) u PPM začíná nástupem na PPM

Podpůrčí doba činí 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá.

U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.

U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.

Vždy však platí, že prvních 6 týdnů od porodu může PPM čerpat pouze pojištěnka.

Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí být uzavřena minimálně na 7 po sobě jdoucích kalendářních dní.

Výše PPM činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Nárok uplatňuje těhotná pojištěnka (pojištěnka, která porodila) tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař – gynekolog, u něhož je v předporodní péči. Lékař potvrdí v části A. tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní požadované údaje v části B.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předává zaměstnanec (zaměstnankyně) na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo příslušné OSSZ (na žádosti musí vyplnit, kdy naposledy před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vykonával výdělečnou činnost).

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm