Nemocenské

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Nemocenské

Nemocenské připadá osobám:

  • pracujícím na hlavní pracovní poměr (smlouvu) nebo na dohodu o pracovní činnosti, jejíž „rozhodný“ měsíční příjem je vyšší než 2 500 Kč,
  • majícím výdělek na dohodu o provedení práce vyšší než 10 000 Kč,
  • samostatně výdělečně činným doplácejícím si nemocenské pojištění.

Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za kalendářní dny.

První 3 dny pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci finanční odměna s výjimkou karantény. Náhrada mzdy od zaměstnavatele náleží zaměstnanci od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti.

Od 15. dne je podpora vyplácena z okresní správy sociálního zabezpečení.

Podpůrčí doba pro poskytování nemocenského trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény (včetně případných zápočtů předchozích pracovních neschopností), pokud není stanoveno jinak.

Výše nemocenského za kalendářní den činí po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60% redukovaného denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Jednoduchou orientační kalkulačku můžete najít na tomto odkazu:

http://kalkulacky.idnes.cz/cr_kalkulator-nemocenske-2017.php?mzda=20000&typ=mesiac&dni=30

Pro osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod (třetího stupně) se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná činnost.

Nemocenské náleží rovněž ve stanovených případech, kdy k dočasné pracovní neschopnosti došlo po skončení pracovního poměru, v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne ukončení pracovního poměru, který však trval alespoň 7 dní (tzn. pokud pracovní poměr trval kratší dobu než 7 dní, ochranná lhůta se také zkracuje).

Př. Pokud máte smlouvu na dobu určitou a pracovní neschopnost vznikne do 7 dnů od skončení pracovního poměru, máte nárok od 15. dne pracovní neschopnosti na výplatu nemocenské (žádost o nemocenské tzn. příslušný díl tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ je třeba předat bývalému zaměstnavateli).

Ochranná lhůta neplyne z:

  • pojištěné činnosti poživatele starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené na zotavenou v jiném zaměstnání (př. mateřská dovolená),
  • zaměstnání malého rozsahu (DPP do 10 000 Kč či DPČ s výší mzdy pod 2 500 Kč),
  •  ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem nebo studentem, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin.

Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost (účastí ve rvačce, bezprostřední následek opilosti či zneužití návykových látek, při spáchání úmyslného trestného činu, přestupku apod.

Zdroje:

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm