Etický kodex

Úvod / O poradně / Etický kodex


Etický kodex Internetové poradny ROZKOŠ bez RIZIKA (dále jen R-R) vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky a Etického kodexu internetových poraden vypracovaného a schváleného Českou asociací pracovníků linek důvěry v Liberci v roce 2005.

Dodržujeme tyto etické zásady:

Mlčenlivost
Pracovnice poradny jsou vázány profesní mlčenlivostí. Poradna nesděluje informace o Vás druhým osobám bez vašeho vědomí a souhlasu, kromě situací, které vyžadují zákony České republiky.

Anonymita a důvěrnost
Můžete vystupovat anonymně pod Vámi zvolenou přezdívkou. Nebudeme po Vás vyžadovat žádné informace, které sami nechcete sdělit. Všechny informace sdělené klientkami jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje platným zákonům ČR.

Rovnocenný přístup
Respektujeme Vaše postoje, hodnoty a rozhodnutí. Nediskriminujeme na základě víry, sexuální orientace, ideologie, přesvědčení, rasy ani etnika.

Respekt k volbě práce v sexbyznysu
R-R vychází z pojetí prostituce/práce v sexbyznysu jako práce. Respektujeme rozhodnutí žen a mužů pro práci v sexbyznysu. Nemoralizujeme a nepřesvědčujeme ženy a muže, aby přestaly pracovat v sexbyznysu. Nabízíme pomoc a podporu, pokud se ženy/muži rozhodnou, že chtějí pomoci odejít a hledat jinou práci.

Podpora k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace
Rozhodnutí zůstává ve Vašich rukou. Na základě naší odbornosti Vám nabídneme podporu a varianty řešení, volba zůstane na Vás.

Profesionalita
Poradna umožňuje informační kontakt s klientkami/klienty a kvalifikovanou pomoc klientkám/klientům v tísni pomocí internetových technologií. Pracovnice poradny nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání. Pracovnice poradny se pravidelně vzdělávají a pracují pod supervizí, aby poskytovaly poradenské služby co nejkvalitněji a zajistily potřebnou odbornost.

Mějte prosím na paměti, že internetové poradenství nemůže nahradit osobní kontakt s pracovnicí R-R či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.